Vedtægter for Mariager Kajakklub

§ 1 Klubbens navn

Klubbens navn er Mariager Kajakklub med hjemsted i Mariagerfjord kommune.

§ 2 Klubbens Formål

Klubbens formål er at udbrede og fremme interessen for kajaksporten i området, at integrere friluftsliv og kulturmiljø i aktiviteterne, at øge sikkerheden ved at lave fælles aktiviteter, samt at udbygge sociale relationer i lokalområdet.

§ 3 Optagelse af medlemmer

Som medlem af Mariager Kajakklub kan optages enhver person der har betalt kontingent til foreningen og som kan og vil overholde klubbens vedtægter. For medlemmer under 18 år kan indmeldelse kun ske med forældre eller værges underskrift.

§ 4 Kontingent

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingent opkræves helårligt forud og opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Kontingent kan ikke tilbagebetales. Hvis kontingent ikke betales efter fremsendelse af opkrævning, bliver medlemmet automatisk udmeldt efter en rykker-procedure, som fastsættes af kassereren.

§ 6 Udelukkelse

Gør et medlem sig skyldig i et forhold, som efter bestyrelsens skøn gør vedkommende uværdig eller uegnet til at være medlem af klubben, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet med øjeblikkelig virkning.

Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling

§ 7 Generalforsamling

§ 7.1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i klubben.

§ 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, pr. E-mail eller i dagspressen.

§ 7.3 Dagsordenen skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres ved bestyrelsen.

 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 7.4 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der gennemfører generalforsamlingen jfr. gældende retningslinjer.

§ 7.5 Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

§ 7.6 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, dog kan ethvert.stemmeberettiget medlem medbringe og benytte fuldmagt fra ét andet stemmeberettiget medlem.

 

§ 7.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er til stede.

 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisor og revisorsupleant

Valg af bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge

Beretning fra udvalg

Eventuelt

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel, idet der i øvrigt henvises til reglerne i § 7.

§ 10 Bestyrelsen

Bestyrelsen skal bestå af 5 til 7 medlemmer som alle vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen idet ca. halvdelen afgår hvert andet år.

Hvis der opstår en situation, hvor ca. halvdelen ikke kan afgå hvert andet år, p.g.a. for tidlig afgang, kan generalforsamlingen beslutte at vælge medlemmer for 1 år.

En nyvalgt bestyrelse konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Bestyrelsen skal bestå af en formand, næstformand og kasserer samt. yderligere menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold og er pligtig til at drage omsorg for at vedtagne beslutninger bliver udført.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand.

§ 11 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 12 Revisor

Revisoren skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til

 

stede. Driftsregnskab og status forsynes med revisorpåtegning.

§ 13 Tegningsberettigede

Klubben tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Klubben hæfter kun for klubbens forpligtelser med klubbens formue.

§ 14 Vedtægtsændring

Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Opnås flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling.

 

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget er dette vedtaget uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 15 Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun vedtages på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at opløsning kan finde sted skal mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer være til stede og til vedtagelse af forslaget kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås der flertal på generalforsamlingen, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Klubbens formue skal ved opløsning anvendes til ungdomsarbejde inden for Mariagerfjords kommunes grænser og generalforsamlingen træffer bestemmelse om hvorledes formuen fordeles.

Hertil er simpelt flertal tilstrækkeligt.

Vedtaget 16-09-04

Mariager

Revideret 28-02-06

Mariager

Revideret 28-02-08

Mariager

Revideret februar 2012